Back

ⓘ Aplinkos teisė
Aplinkos teisė
                                     

ⓘ Aplinkos teisė

Aplinkos teisė, aplinkosaugos teisė, ekologinė teisė – viešosios teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių aplinkos visuomeninius santykius. Aplinkos teisės tikslai - išsaugoti natūralią aplinką, išlaikyti funkcionalumą.

                                     

1. Pošakiai

Aplinkos teisę sudaro įvairių gamtos išteklių teisė, taip pat ūkinė aplinkos teisė, aplinkos baudžiamoji teisė.

                                     

2. Europos Sąjungos aplinkos teisė

Aplinkos apsauga XX a. 7-8 deš. įgijo didesnę reikšmę. 1972 m. susitikę Europos Bendrijų valstybių narių vadovai pabrėžė, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas aplinkos apsaugai. 1973 m. buvo priimta Pirmoji bendroji aplinkos apsaugos veiksmų programa. 1986 m. priėmus Suvestinį Europos aktą, tuo metu galiojusi EB sutartis buvo papildyta 130r-130t dab. 174-176 straipsniais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, tapusia privaloma vykdyti Bendrijos užduotimi. Mastrichto sutartis 1992 m. papildė steigiamąsias Bendrijų sutartis dėl aplinkos apsaugos:

EB steigimo sutarties 2 straipsnis

Bendrijos paskirtis … visoje Bendrijoje … skatinti didesnę aplinkos apsaugą bei pagerinti aplinkos kokybę.

EB steigimo sutarties 3 straipsnis

1 Bendrijos veikla … apima:

l) politiką aplinkos srityje.

Nuo to laiko buvo priimta daug ES antrinės teisės aktų - direktyvų, reglamentų aplinkosaugos srityje. ES aplinkos teisė - ES pirminė ir ES antrinė aplinkos teisė. Apima ES aplinkos teisės raidą istoriją, ES aplinkos politikos principų, ES kompetencijos aplinkos politikos srityje reguliavimą. Teisės šaltiniai - EB steigimo sutartys, horizontalieji ir specialieji antrinės aplinkos teisės aktai, Lietuvos aplinkos teisės derinimo su ES aplinkos teise aktai. EB sutartyje įtvirtinti aplinkos politikos principai ir kriterijai, į kuriuos Bendrija atsižvelgia rengdama savo aplinkos politiką, įgyvendinami priimant antrinės aplinkos teisės aktus. Europos Sąjungos aplinkos teisė Lietuvoje yra dėstomas kursas.

                                     

3. Tarptautinė aplinkos teisė

Aplinką saugoti svarbu ne tik nacionaliniu, regioniniu, bet ir pasauliniu mastu, kadangi aplinkos problemos neturi sienų. Tarptautinės aplinkosaugos sutartys siekia tarptautiniu mastu įtvirtinti aplinkos svarbą, apsaugą. Tam sudaromos tarptautinės konvencijos, pvz., Biologinės įvairovės konvencija, Orhuso konvencija, Bendroji klimato kaitos konvencija, ir kitos.

                                     

4. Lietuvos aplinkos teisė

Lietuvos aplinkos teisės pagrindai įtvirtinti Lietuvos Konstitucijoje. Joje nustatyta pareiga saugoti aplinką. Aplinkosaugos normas detalizuoja bei nustato Lietuvos įstatymai.

                                     

5. Literatūra

 • A. Marcijonas, B. Sudavičius. Aplinkai padarytos žalos kompensavimo teisiniai pagrindai // Teisė. 24. V., 1997, p.109-118.
 • A. Marcijonas. Valstybinio aplinkos apsaugos mechanizmo funkcionavimo teisinis pagrindas // Teisė. 24. V., 1990, p. 25-33.
 • Antantas Marcijonas, Bronius Sudavičius. Ekologinė teisė. V., Eugrimas, 1996.
 • Aplinkos teisė. Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Rasa Ragulskytė-Markovienė. Eugrimas, 2005. 364 p. ISBN: 9955-682-04-3, A5.
 • A. Marcijonas, B. Sudavičius. Aplinkos apsauga teisės reformos kontekste // Teisė.30. V., 1996, p. 109-119.
 • A. Marcijonas, B. Sudavičius. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų režimas teisės reformos kontekste // Teisė. 27.V., 1993, p. 48-53.
 • B. Sudavičius. Įstatymų ekologizavimas valstybinių gamtos apsaugos priemonių sistemoje // Teisė.24. V., 1990, p.15-24.
                                     
 • Ūkinė aplinkos teisė ūkinė aplinkosaugos teisė ūkinė ekologinė teisė verslo aplinkosauginė teisė - ūkinės ir aplinkos teisės ekologinės šaka visuma
 • Aplinkosauginė baudžiamoji teisė kartais naudojamas neteisingas pavadinimas ekologinė baudžiamoji teisė baudžiamosios ir aplinkos teisės pošakis. Baudžiamasis
 • Tarptautinė aplinkos teisė visuma tarptautinės teisės normų, principų, reguliuojančių visuomeninius aplinkos jos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo
 • Vokietijos teisė - Vokietijos teisinės sistemos dalis, kurią sudaro Vokietijos federalinė ir federalinių žemių teisė Pagrindinis teisės šaltinis - įstatymas
 • ypatingoji teisės normos, apimančios specifinę viešojo administravimo sritį pvz., statybos teisė Administracinės teisės pošakiai - aplinkos teisė ekologinė
 • Ūkinė teisė ekonominė teisė ūkio, ūkinės veiklos teisės normų visuma teisės šaka. Ūkinė teisė apima privatinės ir viešosios teisės normas, principus
 • teisė kalnakasybos teisė - žemės gelmių teisė visuma teisės normų, reguliuojančių kalnakasybą. Kasybos teisė yra aplinkos teisės ir ūkinės teisės pošakis
 • Miškų teisė - aplinkos teisės pošakis visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius miškų t. y. miško naudojimo ir jo apsaugos, miško išteklių santykius
 • angl. Human Ecology Aplinkos sveikata angl. Environmental Health Sveikatos ekologija angl. Health Ecology Aplinkos teisė angl. Environmental law
 • klausimus pvz., aplinkos apsaugą, darbo teisinius santykius, komercinius dalykus ir kt. Pošakiai - tarptautinė jūrų teisė nacionalinė jūrų teisė
 • teisė Viešoji teisė yra skirstoma į tokias šakas kaip: Konstitucinė teisė Administracinė teisė mokesčių teisė aplinkos teisė arba ekologinė teisė
 • teritorijoje. Tarptautinei teisei teiginys, kad teisė reguliuoja visuomeninius santykius, tinka tik iš dalies. Tarptautinė teisė reguliuoja santykius tarp

Users also searched:

mru stojimas, mru teises katedra, mruni universitetas,

...
...
...